национален,регистър,храмове,храмовете,българия,църкви,манастири, джамии, синагоги,карта,интерактивна,публичен,административни,области,националния,информация
Храмови празници
Актуални новини и Глобални анализи
Скит Св.Никола
От 1999 г. досега Фондация "Корона и кръст" се грижи за поддръжката на това Свято място.
Допринесете за проекта

Регистърът е в процес на непрекъснато допълване и коригиране на съдържащите сe в него данни. Ако Вие сметнете, че можете да допринесете за този процес чрез предоставянето на актуална информация или снимки за определени храмове, ще се радваме да ни ги изпратите на нашия e-mail:

 

 


 


За проекта

Проектът “Развитие и утвърждаване на духовните ценности чрез опазването на култовото културно-историческо наследство в България” се изпълнява от Фондация “България Младежка Превенция”, гр. София и е одобрен за финансиране с Постановление на Министерски съвет № 149/2009 г., обнародвано в Държавен вестник бр.46/2009 г..

Основната цел на проекта е създаването за първи път у нас на Национален цифров регистър на молитвените домове /храмове/ на традиционно представените вероизповедания в страната – християнство /всички деноминации/, мюсюлманското и юдейското вероизповедания.

След извършените в хода на проекта проучвания за текущото състояние на регистрацията на култовите културни обекти у нас естествено се наложи извода за отсъствието на каквато и да е систематичност, методология и изчерпателност при извършването й от страна на отделните структури – както религиозни, така и светски. Събраните до момента данни за храмовете у нас се съхраняват разпокъсано от отделните деноминации, няма и единна систематизация на критериите /номенклатурата/, по които те са събирани. Наред с това, дори и наличната информация се характеризира с голяма непълнота, неточности и грешки, като до нея не е осигурен и никакъв публичен достъп. Повечето от данните са под формата на хартиени списъци, което не позволява обработката им и по-нататъшния им анализ. В такъв вид практически не е възможно и използването им за реставрационни, културологични и други научни цели. Всичко отчетено дотук естествено доказва необходимостта от създаването на съвременен, уеб-базиран цифров регистър и събирането в него на съществуващите до момента данни, коригирани, допълнени и актуализирани с всички промени, настъпили през последните години. Този единен дигитален регистър позволява максимално пълното и коректно събиране на информация за молитвените домове, което от своя страна ще доведе до положителни развития в много направления – по-ефективна поддръжка и съхраняване на храмовете, по-задоволен обществен и научен интерес относно тях и повече миряни и туристи, посещаващи културните обекти с култов характер. Същевременно създаването на този първи по рода си у нас Регистър ще направи възможно оперативното допълване и коригиране на данните, както и безспорно ще улесни отстраняването на грешки от всякакво естество.

В хода на проекта изненадващо бе установена липсата на подобни публични национални регистри на храмовете дори и в пан-европейски мащаб. Поради това в конкретния случай не бе възможно следването на някакъв определен “модел на подражание” при съставянето на набор от критерии за регистрацията на храмовете в Регистъра. Затова в неговото изготвяне сме се ръководили предимно от съображения за изчерпателност, логическа подреденост, вярност и практичност на събираната информация. Основното затруднение при определянето на единна номенклатура от критерии за регистрацията на храмовете се състоеше в това, че в обща база данни следва да бъдат обхванати разнородни обекти, чиито характеризиращи ги признаци невинаги са съотносими един към друг - например в католическите храмове няма иконостаси, в джамиите и синагогите няма стенописи и икони, и т.н. Вследствие на това бе изготвен комбиниран набор от критерии, отчитащ както общите характеристики на храмовете от различните вероизповедания, така и техните специфики.

Модерното комплектоване в цифров вид на специализираната база данни с храмове, съдържаща разнообразна информация за въпросните обекти и културно-историческото наследство, намиращо се в тях, е допълнено от “картирането” им на територията на страната. Основният текстови вид на Регистъра е “подкрепен” от аналогична информация в графичен вид – чрез представянето на он-лайн базирана географска карта на България с точното местоположение на обектите.

По проекта се предвижда и производството на двуезичен мултимедиен диск като своеобразен “оф-лайн” вариант на тематичния сайт. В съдържанието на диска наред с основните продукти по проекта - Националният дигитален регистър и тематичната географска карта, ще бъдат включени клипове, снимки и музика, характерни за културата на традиционните вероизповедания у нас.

Събраните обобщени информационни резултати в Регистъра ще позволят да се изготви анализ на актуалното състояние на култовото културно-историческо наследство в България, както и да се направят прогнози за развитието му. Тези изследвания се очакват да бъдат представени в публикувания сборник по проекта, предназначен за професионалните научни и културни среди, работещи по въпросната тематика.

Проектът следва да завърши с провеждането на заключителен форум – Кръгла маса, на която ще бъдат поканени представители на заинтересованите по темата професионални кръгове и на медиите. На форума се очаква да бъдат представени основните резултати и продукти от проекта и да бъде проведена дискусия, която да очертае постиженията и проблемите пред опазването на културно-историческото наследство, свързано с традиционните вероизповедания в България.

След завършването на проекта, Националният цифров регистър бе предложен за поддържане от страна на специализираната държавна администрация в тази сфера - Дирекция "Вероизповедания" към Министерски съвет, която обаче и досега не проявява интерес за това. По тази причина понастоящем  Националният регистър се поддържа от Фондация "Корона и Кръст" с управител Стефан Ст.Савов.